Dommerklubben på bøker

Vetekter

Achilles International of Norway

 

 

§ 1      Foreningens navn

 

Achilles International of Norway 

 

§ 2     Foreningens formål

 

Achilles International of Norway er en ideell frivillig organisasjon av og for funksjonshemmede.

 

Foreningen har sitt utspring fra Achilles International, New York, USA, men skal drive sin virksomhet på eget selvstendig grunnlag i Norge. 

 

Foreningens formål er å:

 

a) Drive oppsøkende virksomhet blant funksjonshemmede i Norge for at flest mulig funksjonshemmede kan drive med fysiske aktiviteter og idrett på sitt hjemsted.

b) Arrangere treningsleir med formål om å få flest mulig til å oppdage ukjente muligheter til å drive idrett til tross for egen funksjonshemning.

c) Arrangere ulike former for idrettskonkurranser, gjerne med blandet deltakelse av funksjonshemmede og ikke-funksjonshemmede.

d) Søke om offentlige midler for å støtte de som ønsker å delta i nasjonale eller internasjonale idrettskonkurranser.

e) Drive opplysningsarbeid om funksjonshemmedes muligheter og begrensninger for å kunne drive fysisk aktivitet på sitt hjemsted og ved deltakelse i ulike idrettsarrangementer og konkurranser i inn- og utland.

f) Markedsføre og gjennomføre foredrag om sammenhengen mellom fysisk aktivitet, mental helse og livskvalitet. Overskudd fra slike foredrag skal gå til Achilles International of Norway.  

 

§ 3      Juridisk person

 

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

§ 4      Medlemmer 

 

Som medlemmer kan opptas alle funksjonshemmede som ønsker å delta i og fremme foreningens virksomhet og som har betalt fullmedlemskontingent.

 

§ 5      Støttemedlemmer

 

Støttemedlemskap er åpent for alle som ønsker å støtte foreningens virksomhet, enten ved økonomisk støtte, praktisk bistand eller deltagelse som ledsagere i ulike sammenhenger. Støttemedlemskap gir ikke rett til å få dekket utgifter ved deltagelse som ledsagere eller på annen måte yter bistand på reiser, treningssamlinger og andre aktiviteter etc. Støttemedlemmer kan søke styret om dekning av utgifter. Det er styret som til enhver tid bestemmer hvem som kan få støtte og hvor mye som kan dekkes av utgifter.

 

§ 6      Stemmerett og valgbarhet

 

Alle medlemmer og støttemedlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

 

§ 7      Kontingent

 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

§ 8      Tillitsvalgtes godtgjørelse

 

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

 

§ 9      Årsmøte

 

Årsmøtet, som holdes hvert år, senest innen utgangen av april, er foreningens høyeste myndighet.

 

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

 

Årsmøtet velger styre som skal være foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

 

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

 

§ 10    Ledelse av årsmøtet 

 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Achilles International of Norway.

 

 

 

§ 11    Stemmegivning på årsmøtet

 

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 12    Årsmøtets oppgaver

 

Årsmøtet skal:

1.         Behandle Achilles International of Norway’s årsmelding

2.         Behandle Achilles International of Norway’s regnskap i revidert stand

3.         Behandle forslag til vedtektsendringer

4.         Behandle andre innkomne forslag

5.         Fastsette kontingent

6.         Vedta Achilles International of Norway’s budsjett

7.         Velge:

a) Leder og nestleder

b) PR-ansvarlig og styremedlem(mer)

c) Revisor og dennes stedfortreder

 

§ 13    Ekstraordinære årsmøter

 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 14    Styret

 

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Flertallet av styremedlemmene skal til enhver tid være funksjonshemmede.

 

Styrevedtak og vedtektsendringer kan gjøres elektronisk (pr. e-post) ved behov.

 

Styret skal:

1.         Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2.         Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3.         Administrere og føre nødvendig kontroll med Achilles International of Norway’s økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4.         Representere Achilles International of Norway utad.

 

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

Styret skal drive sin virksomhet i tråd med foreningens formål og vedtekter. Styret skal bestå av 3 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer. Valgperioden for styremedlemmer er 2 år. Leder og nestleder er på valg annet hvert år.

 

§ 15    Signatur

 

Styrets leder alene.

 

§ 16    Vedtektsendring

 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 17    Oppløsning

 

Oppløsning av foreningen kan kun gjøres på ordinært årsmøtet av 2/3 av de fremmøtte medlemmene, og må gjentas på neste ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Innestående midler skal fordeles til de medlemmer som ønsker delfinansiering til neste års deltakelse i New York City Marathon og/eller lignende arrangementer. Sittende styre har myndighet til å gjøre en slik fordeling blant de som søker og gjennomfører reisen. Betingelsen er at personen deltar. 

 

 

 

Vedtektshistorikk

Opprinnelige vedtekter godkjent på stiftelsesmøtet den 14. november 2012

1. revisjon av vedtektene godkjent på Årsmøtet den 29. mars 2019      

 

 

Sted og dato: Beitostølen, 29. mars 2019

 

            Bedir Yiyit v/Styret i Achilles International of Norway

 

           _______________           

            Styreleder