top of page
Dommerklubben på bøker

Vetekter

Vedtekter for Achilles International of Norway 

 

§ 1    Foreningens navn

 

Foreningens navn er Achilles International of Norway. 

        

Foreningen har sitt utspring fra Achilles International i New York i USA, men skal drive sin virksomhet på eget selvstendig grunnlag i Norge. Foreningen skal overholde Achilles International sine respektive regelverk og vedtak.

 

§ 2     Foreningens formål

 

Achilles International of Norway er en ideell, frivillig organisasjon for alle mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

Foreningens formål er å arrangere aktiviteter og samlinger for personer med nedsatt funksjonsevne, drive informasjon om foreningens aktiviteter, og legge til rette for deltagelse i idrett og fysisk aktivitet. Foreningen vil bidra med praktiske løsninger, økonomisk støtte og involvering av ledsagere. 

 

§ 3      Medlemskap

 

Personlig medlemskap i Achilles of Norway er åpent for alle med nedsatt funksjonsevne. Foreningen kan også ha støttemedlemmer som stiller seg bak foreningens formål. Støttemedlemskap kan være personlig eller fra bedrift / organisasjon.


 

§ 4      Medlemskontingent

 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen 1. mars vil, etter én purring, bli slettet fra medlemsregisteret.

 

 

§ 5    Årsmøtet

 

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og skal avholdes innen utgangen av april hvert år.

 

Innkalling til Årsmøtet skal skje med minst 6 ukers varsel. Innkomne forslag må være styret i hende senest 4 uker før Årsmøtet. Saksliste med Årsmøtedokumenter oversendes medlemmer senest 2 uke før Årsmøtet.

 

Alle som har betalt medlemskontingent for inneværende år, har møte- og stemmerett. Stemme kan også avgis ved fullmakt eller digitalt. Et medlem kan kun møte med en fullmakt. 

 

Styret kan invitere ikke-medlemmer til å overvære årsmøtet. Årsmøtet må i hvert enkelt tilfelle ta standpunkt til om disse skal innvilges talerett. Årsmøtet er åpent for alle med mindre annet blir bestemt ved alminnelig flertall.

 

Årsmøtet skal;

 

 1. Registrere antall stemmeberettigede og antall totalt fremmøtte.

 2. Godkjenne innkalling

 3. Velge møteleder

 4. Velge protokollfører

 5. Velge 2 protokollunderskrivere

 6. Velge tellekorps

 7. Godkjenne saksliste

 8. Godkjenne årsmelding

 9. Godkjenne årsregnskap med tilfredsstillende regnskapsføring, og beretning fra kontrollkomite om regnskap og drift

 10. Fastsette medlemskontingent

 11. Behandle innkomne forslag

 12. Godkjenne budsjett

 13. Gjennomføre valg

 

Sittende styreleder fungerer som møteleder inntil møteleder er valgt.

 

 

§ 6 Valg

 

På Årsmøtet skal det velges et styre bestående av 1 leder, 1 nestleder, 3 styremedlemmer og 1 varemedlem. Leder, nestleder og styremedlemmer velges for 2 år, mens varamedlem velges for 1 år. Leder og nestleder velges separat, annethvert år. Styret konstituerer seg selv med øvrige styreverv.

 

Det skal velges en valgkomite på 3 personer, 1 leder og 2 medlemmer. Valgkomiteen velges for 1 år.

 

Det skal velges en kontrollkomite på 2 personer. Kontrollkomiteen velges for 1 år.

 

Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år er valgbare til Styret og Valgkomiteen. Flertallet i Styret og Valgkomiteen skal være medlemmer med nedsatt funksjonsevne.

 

Flertall avgjør personvalg. 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Valg skal også foregå skriftlig i tilfeller der det kun foreligger et forslag dersom medlem krever det.

 

Når en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det fortsatt stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

 

§ 7     Honorar til styremedlemmer/utvalgsmedlemmer

 

Styremedlemmer/utvalgsmedlemmer kan motta honorar. Årsmøtet beslutter dette, og fastsetter evt. størrelsen på honoraret.

 

 

 

§ 8    Ekstraordinært Årsmøte

 

Ekstraordinært Årsmøte avholdes når minst 3 styremedlemmer eller en fjerdedel av stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

Det innkalles til ekstraordinært Årsmøte med minst 4 ukers varsel.

 

Ekstraordinært Årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

 

§ 9    Styret

 

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer.

 

Styret er foreningens høyeste myndighet mellom Årsmøtene. 

 

Det skal avholdes minst 5 styremøter i løpet av året. Styrets leder kaller inn til styremøter med minst 14 dagers varsel.

 

Styret skal:

 

 1. Iverksette Årsmøtets bestemmelser.

 2. Sørge for at foreningen og dens arrangementer drives i henhold til foreningens formål, vedtekter og bestemmelser.

 3. Oppnevne etter behov komiteer, utvalg og personer for spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse.

 4. Administrere og føre nødvendig kontroll med at Achilles International of Norway’s økonomi er i henhold til de til enhver tid gjeldende vedtak, instrukser og bestemmelser.

 5. Innstille medlemmer til Valgkomiteen.

 

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. 

 

Alle styremedlemmer og varamedlemmer er underlagt taushetsplikt, og må undertegne en taushetserklæring.

 

Styrevedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

 

Det skal føres protokoll fra styremøter, og denne skal være tilgjengelig for medlemmene på forespørsel.

 

§ 10  Valgkomiteen

 

Valgkomiteen skal bestå av 1 leder og 2 medlemmer.

 

Valgkomiteen innstiller og legger på årsmøtet frem forslag til kandidater til Styret og til Kontrollkomiteen.

 

Valgkomiteen leverer sin innstilling til styret senest 4 uker før Årsmøtet. Styret sender Valgkomiteens innstilling til årsmøtedeltagerne senest 2 uker før Årsmøtet.

 

§ 11  Daglig leder og administrasjon

 

Styret legger rammer for administrasjonens bemanning og virksomhet.

 

Styret utnevner daglig leder. Daglig leder administrerer foreningens daglige virke.

 

Daglig leders oppgaver skal fremgå i instruks utarbeidet av Styret.

 

Daglig leder har møte- og rapporteringsplikt til Styret, og innkalles til styremøtene.

 

Ved ansettelser i Achilles International of Norway har Styret arbeidsgiveransvaret.

 

§ 12  Fullmakter

 

Daglig leder gis fullmakt til å utføre kjøp og utbetalinger. Alle bilag som overskrider et visst beløp satt av Styret, skal signeres av daglig leder og et valgt styremedlem.

 

§ 13  Økonomisk støtte

 

Medlemmer med nedsatt funksjonsevne kan motta økonomisk støtte til arrangement. Størrelsen på økonomisk støtte eller egenandel skal fremgå ved invitasjon til arrangementet og i årsregnskapet. 

 

Medlem kan også motta støtte for ekstrakostnader knyttet til hjelpepersoners tilstedeværelse, så fremt dette er nødvendig for medlemmets deltagelse.

 

§ 14   Vedtektsendring

 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært Årsmøte etter å ha vært på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene for å endre en vedtekt.

 

§ 15   Oppløsning

 

Oppløsning av foreningen kan kun gjøres på ordinært Årsmøte når minst 2/3 av de fremmøtte medlemmene krever det, Vedtak om oppløsning trer i kraft først etter at krav blir fremmet på nytt, og oppnår minst 2/3 flertall på neste ordinære eller ekstraordinære Årsmøte.

 

Innestående midler skal fordeles til medlemmer som ønsker delfinansiering til deltagelse i følgende års New York City Marathon og/eller lignende arrangement. Sittende styre har myndighet til å gjøre en slik fordeling blant de som søker og gjennomfører reisen og løpet. 

 

Ved oppløsning skal Achilles International informeres skriftlig.

 

§ 16  Ikrafttredelse

 

Disse vedtektene trer i kraft straks de er vedtatt.

 

 

 

                           ****************

 

                                  

 

Opprinnelig vedtekter godkjent på stiftelsesmøte den 14. November 2012.

1.revisjon av vedtektene godkjent på Årsmøte den 29. Mars 2019.

2.revisjon av vedtektene godkjent på ekstraordinært årsmøte 22. November 2022.

 

 

 

 

Moss, 22. November 2022.

bottom of page